top of page

Violeta Katinienė

logopedė ekspertė, SPPC (Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras) specialiojo ugdymo konsultantė/lektorė. Konsultuoja tėvus, kurių vaikučiai nekalba (nuo 2 metų), teikia vaikams logopedinę pagalbą nuo 3 metų. Dirba su nekalbančiais vaikais, turinčiais įvairių kalbos sutrikimų, garsų tarimo trūkumų, rašymo ir skaitymo sutrikimų. Veda kalbos korekcijos pratybas mikčiojantiems vaikams, paaugliams ir suaugusiems (taiko diafragminį kvėpavimą, A. Strelnikovos kvėpavimo gimnastikos pratimus). Savo praktines žinias gilino Didžiojoje Britanijoje (Mančesteryje), Danijoje (Kopenhagoje), Olandijoje (Amsterdame). Išleido metodines rekomendacijas logopedams ir tėvams „Jei vaikas nekalba“, „Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“. Parengė mobiliąją mokomąją metodinę priemonę/programėlę (aplikaciją ) „Mokau(si) kalbėti“, skirtą nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems, praradusiems kalbą po ligų ar traumų (2014). Išleido tris kalbos ugdymo pratybų sąsiuvinius/knygeles (po 48 psl.): „Mamos mokykla“ (2018), skirta 5-7 metų vaikams, norint geriau juos paruošti mokyklai, „Mokausi kalbėti“ (2020), skirta nekalbantiems vaikams ar kalbą praradusiems suaugusiesiems. (Knygelė labai tinka užsieniečiams, kurie nori greičiau išmokti lietuvių kalbos pagrindų) ir knygelė „Noriu kalbėti“ (2020), kuri skirta visiems 3-4 metų amžiaus vaikams, o ypač tiems, kurių žodynas skurdus, kurie kai kurios žodžius vis dar taria neaiškiai ir nesuprantamai. Savo sukauptą patirtį skleidžia, dalyvaudama TV laidose, rašydama straipsnius spaudai, vesdama seminarus pedagogams logopedams, spec. pedagogams, tėvams ir kt.

V. Katinienės veikla

Projektai

2010/12m. dalyvauta projekte “Specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(si) formų plėtra” (Nr. VP1-2.3-ŠMM-04-V-01-004) ir įgyta teisė vadintis SPPC specialiojo ugdymo konsultante. Projekto metu praktinės žinios tobulintos Didžiojoje Britanijoje, Danijoje ir Olandijoje.

2013/14 m. dalyvauja tęstiniame projekte

2014 m. dalyvavo projekte „Švietimo portalo „E. mokykla“ išteklių ir aplinkos naudojimo galimybės ugdyme“

 

Leidiniai:

išleistos 5 knygutės ir įgarsinta mokomoji priemonė:

„Jei vaikas nekalba“ (Kaunas, 1996),

„Parenkime vaikus mokyklai. Garsų š ir ž tarimas“ (Kaunas, 2001).

„Mamos mokykla“ (Kaunas, 2018) (plačiau)  

„Mokausi kalbėti“ (Kaunas, 2020) (plačiau)  

„Noriu kalbėti“ (Kaunas, 2022) (plačiau)  

Parengta  įgarsinta programėlė - mokomoji  metodinė  priemonė  „Mokaus(si) kalbėti“, skirta nekalbantiems vaikams ir suaugusiesiems. (2014) (plačiau)

 

Parengtos metodinės rekomendacijos:

„Garso S tarimo mokymas“,

„Garso S įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garsų S-Š diferencijavimas“,

„Garsų C ir DZ tarimo mokymas“,

„Garso K tarimo mokymas“,

„Garsų K-T diferencijavimas“,

„Garsų Č ir DŽ tarimo mokymas“,

„Garso L tarimo mokymas“,

„Garso L įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garso R tarimo mokymas“,

„Garso R įtvirtinimas rišlioje kalboje“,

„Garsų P-B diferencijavimas“,

„Smulkiosios ir bendrosios motorikos lavinimas“.

 

Straipsniai spaudoje:

Straipsnis „Mikčiojimas gali būti ištaisomas“ (Žurnalas „Mažylis“, 2012 m. Nr. 05, 10-12 psl.)

Straipsnis „Trimetukas vis dar tyli“ (Žurnalas „Mažylis“, 2012 m. Nr. 07, 28-29 psl.)

Straipsnis „Mikčiojimas - ne pasaulio pabaiga“ (Žurnalas „Natūralioji medicina“, 2012 m. nr. 09)

Straipsnis „Ar galima įveikti mikčiojimą“ (Žurnalas „Savaitė“, 2014 Nr. 5, 32 psl.)

Straipsnis „Meška eiti į mišką“ (žurnalas „Mažylis“, 2014 m. Nr. 04, 41-42 psl.)

Straipsnis „Kompiuteris ir kalba“ (žurnalas „Mažylis“, 2015 m. Nr. 02, 60-61 psl.)

Straipsnis „Vaikas nekalba“ (žurnalas „Tavo vaikas“, 2015 m. Nr. 11, 58-60 psl.)

Straipsnis „SOS: mano vaikas nekalba“ (žurnalas „Laikas sau“, 2018 m. pavasaris, 32-33 psl.)

 

Dalyvavimas TV laidose:

„Sveikatos ABC“ (Pūko TV) „Mikčiojimo korekcijos naujovės“
„Labas rytas“ (LRT) „Logopedas pataria mokinių tėveliams“

 

 Vesti seminarai, paskaitos

Nuolat vedami seminarai Lietuvos logopedams, socialiniams ir specialiesiems pedagogams (pagalbos mokiniui specialistams), psichologams, pradinio ir ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tėvams ir kt.

Kontaktai

bottom of page